iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Zasiłek pogrzebowy nie starcza na pokrycie kosztów. Co zrobić?

Wracamy z kolejną poradą prawną przygotowaną przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni. Tym razem temat dotyczy pochówku. W ostatnim czasie zmarła mama Pani Grażyny. Pani Grażyna w celu sfinansowania kosztów pochówku skorzystała z zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez ZUS. Wypłacona kwota nie była jednak wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Czy Pani Grażyna może uzyskać w związku z tym środki z innych źródeł? Pani Grażyna wraz ze swoim rodzeństwem nie przeprowadzili jeszcze postępowania spadkowego po zmarłej mamie.

Rozwiązanie problemu mogą tutaj stanowić przepisy ustawy – Prawo bankowe. Jeżeli bowiem okaże się, że osoba zmarła posiadała jakieś środki w banku lub też w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – Pani Grażyna może ubiegać się wypłaty środków na pokrycie dodatkowych kosztów pochówku. Wypłata środków w celu pokrycia kosztów pogrzebu może w takim przypadku nastąpić nawet przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego.

 

Podstawę wypłaty stanowić będzie art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, który stanowi: „W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.”

 

A zatem Pani Grażyna powinna zwrócić się do właściwego Banku lub SKOK-u z wnioskiem o wypłatę brakującej kwoty na pokrycie kosztów pogrzebu swojej mamy. Należy mieć przy tym na uwadze, że:

  • o zwrot można ubiegać się jedynie wówczas, gdy osoba zmarła była jedynym posiadaczem określonego rachunku (nie dokonuje się wypłaty w opisanym trybie z rachunków wspólnych);

  • osoba ubiegająca się o zwrot powinna przedstawić właściwe rachunki;

  • wypłata może nastąpić tylko wówczas, gdy na rachunku osoby zmarłej znajdują się środki finansowe (wypłata następuje do salda dodatniego osoby zmarłej);

  • zwrot następuje jedynie w wysokości nieprzekraczającej kosztów zorganizowania pogrzebu zgodnie z przyjętymi w danym środowisku zmarłego zwyczajami. Ocena w tym zakresie należy niestety do banku, który rozstrzyga, czy wszystkie koszty były uzasadnione i zgodne z lokalnymi zwyczajami.

 

Należy także pamiętać, że środki na pokrycie kosztów pogrzebu z rachunku osoby zmarłej zostaną wypłacone tylko wówczas, gdy nie zostały one pokryte z innych źródeł np. z zasiłku pogrzebowego. Pani Grażyna może zatem ubiegać się w banku lub SKOK-u wypłaty kwoty uzupełniającej koszty pogrzebu (ponad kwotę wypłaconego zasiłku pogrzebowego).

 

Warto również wiedzieć, że kwota wypłacona z rachunku osoby zmarłej w celu pokrycia kosztów pogrzebu nie wchodzi do spadku po osobie zmarłej. Kwota ta nie będzie zatem doliczana do wartości masy spadkowej np. w razie ewentualnego działu spadku między kilkoma spadkobiercami.

 

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych pokryciem kosztów pogrzebu ze środków zgromadzonych na rachunku osoby zmarłej. Dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Porada przygotowana została przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2022 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (projekt finansowany ze środków powiatu jarocińskiego, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

 

 

Źródło: *Artykuł partnera
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również