iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Upadłość konsumencka - co trzeba wiedzieć?

W poprzednim wpisie informowaliśmy, jak uniknąć spirali zadłużenia. Jednocześnie wskazaliśmy, że jedną z form oddłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poniżej prezentujemy Państwu kilka szczegółów w tym temacie.

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, której celem jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna.

Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej wszczynane jest na wniosek dłużnika, a w niektórych przypadkach może zostać również wszczęte na wniosek wierzyciela.

Sąd upadłościowy – po przeprowadzeniu postępowania – wydaje rozstrzygnięcie w zakresie ogłoszenia upadłości. Upadłość może zostać ogłoszona w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Przyjmuje się, że dana osoba jest niewypłacalna, jeżeli jej opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać między innymi aktualny wykaz majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną majątku oraz spis wierzycieli i kwoty poszczególnych długów. Wniosek powinien ponadto zawierać uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie ewentualnej możliwości spłaty części zobowiązań przez dłużnika.

 

JAKIE SĄ SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ ?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staję się masą upadłości, która ma posłużyć zaspokojeniu wierzycieli. W czasie trwania postępowania upadłościowego zarząd nad majątkiem dłużnika sprawuje Syndyk wyznaczany przez Sąd. Upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (w toku postępowania dłużnik nie może bez zgody Syndyka dokonać sprzedaży jakiejkolwiek części swojego majątku).

Syndyk jest zobowiązany do likwidacji (sprzedaży) majątku dłużnika, a następnie do przekazania pozyskanych środków pieniężnych na rzecz wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym.

 

Uwaga ! Wyłączeniu z masy upadłości podlegają przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników (takie jak np. sprzęt AGD i podstawowe wyposażenie miejsce zamieszkania dłużnika). Ponadto Syndyk nie może zająć ani sprzedać narzędzi oraz innych przedmiotów niezbędnych do pracy zarobkowej dłużnika.

 

W toku postępowania upadłościowego ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty – Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałych zobowiązań. Następuje oddłużenie upadłego. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie nie podlegają umorzeniu m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez Sąd.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2023 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa).

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również