iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta

Czym jest dokumentacja medyczna i kto ma do niej dostęp? Czy przychodnia zdrowia ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi? Na te i inne pytania odpowiedzą prawnicy z Fundacji Auditorium.

 

CZYM JEST DOKUMENTACJA MEDYCZNA?

Na podmiotach udzielających świadczenia zdrowotne ciąży obowiązek prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Kwestie te uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna to ogół dokumentów, które w sposób określony przepisami prawa powinny obrazować proces leczenia pacjenta. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie, dlatego dokumentacja medyczna powinna być chroniona przed dostępem podmiotów nieuprawnionych. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej w formach przewidzianych ww. ustawą, a ponadto może upoważnić do tego również inne osoby.

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych i osoby dokonujące wpisów w dokumentacji medycznej mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną czytelnie, w porządku chronologicznym i w sposób prawidłowy dokonywać ewentualnych skreśleń.

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na żądanie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego (jeżeli pacjentem jest np. osoba niepełnoletnia lub osoba ubezwłasnowolniona) lub też na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien umożliwić składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdej formie, tj. nie tylko pisemnej, ale również w formie ustnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wprowadzić formularz stanowiący wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Formularz taki powinien jednak mieć charakter pomocniczy – udzielenie dostępu do dokumentacji medycznej nie może być uzależnione od tego, czy w danym przypadku zastosowano formularz wprowadzony przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 

Zasady udzielania dostępu do dokumentacji medycznej:

  • udostępnianie dokumentacji medycznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie;

  • udostępnienia wyników badań diagnostycznych nie można uzależniać od wcześniejszej wizyty pacjenta u lekarza, który zlecił wykonanie danego badania;

  • udostępnienia dokumentacji medycznej nie można uzależniać od zgody kierownika jednostki lub też od zgody lekarza prowadzącego;

  • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych nie mogą ograniczać możliwości złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej wyłącznie do określonych godzin;

  • najczęściej dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

  • podmioty udostępniające dokumentację medyczną nie mogą żądać wskazania celu jej udostępnienia.

UWAGA ! Pacjent może upoważnić inną osobę do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. Przepisy prawa nie przewidują w jakiej formie takie upoważnienie powinno zostać udzielone. W praktyce najczęściej stosuje się formę pisemną, jednakże pacjent może złożyć oświadczenie upoważniające inną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej również ustnie – wówczas pracownik przyjmujący upoważnienie odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej.

Co ważne – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może żądać, aby upoważnienie zostało potwierdzone urzędowo lub notarialnie.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, upoważnienie o charakterze ogólnym (tj. bez wskazania konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych), które zostało złożone przez pacjenta w jednym podmiocie, powinno być respektowane również w innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

  • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub też

  • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Sprzeciw pacjenta może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn. gdy dokumentacji żąda się w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta lub też dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

W sytuacjach spornych o udostępnieniu dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta decyduje sąd.


OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Zgodnie z przepisami, pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna zostać udostępniona pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu nieodpłatnie.

Wydawanie dalszych kopii, odpisów lub wyciągów może zostać uzależnione od wniesienia opłaty, przy czym wysokość tejże opłaty nie może przekraczać limitów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Bezpłatne jest także udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2023 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa).

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

SMOK SKUP-SPRZEDAŻ