iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Skarga na działania komornika sądowego

Komornik sądowy wszczął na wniosek Funduszu Sekurytyzacyjnego postępowanie egzekucyjne wobec Pana Tadeusza na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego wyrok Sądu z 2019 roku. W toku egzekucji zajęta została emerytura Pana Tadeusza. Pan Tadeusz jest zaskoczony biegiem zdarzeń, ponieważ w 2020 roku spłacił całość zadłużenia wobec swojego wierzyciela i nie rozumie, dlaczego komornik w dalszym ciągu usiłuje egzekwować spłacony już dług. Co Pan Tadeusz może zrobić w tej sytuacji?

 

Niestety czasami zdarza się tak, że pomimo tego, iż dług został już spłacony – wierzyciel kieruje do komornika sądowego wniosek egzekucyjny. W takiej sytuacji dłużnik powinien podjąć niezwłoczne kroki w celu ochrony swoich praw.

 

W pierwszej kolejności zalecany jest kontakt z komornikiem (najlepiej na piśmie) i przekazanie mu informacji, że doszło do spłaty długu. Dłużnik na poparcie swojego stanowiska powinien przedstawić potwierdzenie zapłaty (np. wydruk z rachunku bankowego) oraz zażądać od komornika wstrzymania czynności.

 

Zgodnie bowiem z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik powinien wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił.

 

Ponadto komornik najprawdopodobniej zwróci się w takiej sytuacji do Funduszu Sekurytyzacyjnego, aby ten zajął stanowisko wobec twierdzeń Pana Tadeusza. W takiej sytuacji wierzyciel może przyznać rację dłużnikowi i wnieść o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Doprowadzi to do zakończenia sprawy egzekucyjnej.

 

Jeżeli jednak fundusz nie przychyli się do stanowiska dłużnika i będzie chciał kontynuować egzekucję, wówczas dłużnik ma możliwość wytoczenia przeciwko Funduszowi Sekurytyzacyjnemu postępowania przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Postępowanie przeciwegzekucyjne, o którym mowa powyżej, to nic innego jak postępowanie sądowe, które ma na celu pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Podczas tego postępowania dłużnik powinien wykazać przed sądem, że całość zadłużenia została już spłacona, a zatem postępowanie egzekucyjne wszczęte zostało w sposób bezzasadny. W przypadku, gdy sąd przychyli się do stanowiska Pana Tadeusza – nie będzie już możliwe kontynuowanie postępowania egzekucyjnego ani też wszczęcie egzekucji przez Fundusz Sekurytyzacyjny w oparciu o dany wyrok w przyszłości.

 

Ponadto Pan Tadeusz może również dochodzić od Funduszu Sekurytyzacyjnego na drodze sądowej zwrotu tych kwot, które bezprawnie zostały potrącone z jego emerytury.

 

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z niezasadną egzekucją. Dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 


Porada przygotowana została przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2022 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (projekt finansowany ze środków powiatu jarocińskiego, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

 

 

Źródło: *Artykuł partnera
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również