iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Rozwiązywanie sporów za pomocą mediacji. Radca prawny wyjaśnia

2021-12-16 12:12:00
- Słyszałem, że sprawy sporne można załatwić w tzw. mediacji. Na czym to polega? - pyta Czytelnik. Odpowiedzi tradycyjnie na naszych łamach udzielają radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium.

Odpowiedź radców prawnych:

Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporów, który zyskuje coraz bardziej na popularności. Jest tańszy i szybszy niż proces sądowy, a w jego trakcie niczym nie ryzykujemy, możemy jedynie zyskać. Polega na tym, że neutralna, bezstronna osoba trzecia czyli mediator, pomaga stronom sporu w wypracowaniu przez nie akceptowalnego dla nich porozumienia. Niekiedy mediację określa się jednym słowem – rozmowa. Rozmowa prowadzona przez dwie strony sporu, przy której obecny jest ktoś pomagający, pośredniczący, mediator. Postępowanie mediacyjne może być zainicjowane przez strony lub jedną ze stron, jak również przez sąd.

Mediacja jest dobrowolna. Nikogo nie można do niej zmusić, każda ze stron może też z niej w każdym momencie zrezygnować. W sądzie sprawa musi zakończyć się wyrokiem, rozstrzygnięciem sądu. Z kolei sposób zakończenia mediacji zależy od woli stron. To strony decydują, czy chcą zawrzeć ugodę, jak również o tym, jaką ta ugoda ma mieć treść. Dlatego uważa się, że w przeciwieństwie do rozstrzygnięć, jakie zapadają w sądzie, gdzie mamy do czynienia z modelem wygrany – przegrany, w przypadku mediacji wygranymi są obie strony.

Główne zasady mediacji to dobrowolność, neutralność i bezstronność mediatora oraz bardzo ważna zasada – poufność. Mianowicie mediacja, jej przebieg, to co strony w jej trakcie mówią, czego się dowiadują, jest objęte tajemnicą. Mediator, strony mediacji i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą – ale nie muszą – zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. Z mediacji spisywany jest protokół lub sprawozdanie lecz zawierają one jedynie informacje dotyczące tego, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały a w razie rezygnacji jednej ze stron, informacja że strona się wycofała. Poza tym spisywana jest treść ugody – jeżeli dojdzie do jej zawarcia. Gwarancje poufności są więc bardzo silne.

Mediacja jest postępowaniem mającym pewne ramy lecz nie jest tak sformalizowana jak proces sądowy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd – ma moc rozstrzygnięcia sądowego.

Kolejną zaletą mediacji jest to, że poprzez jej wszczęcie przerywa się bieg terminu przedawnienia roszczeń. Ponadto w razie zawarcia ugody przed mediatorem w trakcie trwającego procesu sądowego, strona otrzyma zwrot części lub całości opłaty sądowej, którą musiała zapłacić wnosząc sprawę do sądu. Jak więc widać, mediacja niesie ze sobą wiele korzyści.

 

 

 


Porada przygotowana została przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2021 roku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego.

 
Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również