iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

Obszar zagrożony w gminie Kotlin w związku z przypadkiem ptasiej grypy w sąsiednim powiecie

Zdjęcie: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

W związku z  wykryciem ogniska ptasiej grypy w Grodzisku w obszarze zagrożonym znalazł się Kurcew.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskiego i jarocińskiego

 

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, w miejscowości Grodzisko, zarządza się, co następuje:

 

Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami:

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie pleszewskim, w gminie Chocz, miejscowości: Nowy Olesiec, Stary Olesiec, Piła;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, miejscowości: Grodzisko, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Rokutów;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Czermin, miejscowość: Broniszewice.

 

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie pleszewskim, w gminie Chocz, miejscowości: Niniew, Nowa Kaźmierka, Stara Kaźmierka, Kwileń, Chocz, Józefów, Nowolipsk, Kuźnia, Brudzewek;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, miejscowości: Suchorzew, Piekarzew, Kowalew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pleszew, Baranówek, Nowa Wieś, Zielona Łąka, Dobra Nadzieja, Ludwina, Chorzew, Brzezie, Folusz, Zawady, Turowy;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Czermin, miejscowości: Skrzypnia, Mamoty, Czermin, Strzydzew, Pieruchy, Pieruszyce, Psienie Ostrów, Żbiki, Żegocin, Łęg, Wieczyn;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Gizałki, miejscowości: Obory, Wronów, Kolonia Obory, Dziewiń Duży;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, miejscowości: Bogusławice, Bogusław, Pleszówka, Tursko, Bielawy, Gołuchów, Przekupów, Wszołów, Kajew, Cieśle;
 • w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów, miejscowości: Łaszków, Biskupice, Janków Pierwszy, Janków Drugi, Janków Trzeci, Grodzisk, Brudzew, Korab, Rosocha, Dębniałki;
 • w powiecie konińskim, w gminie Grodziec, miejscowość Stara Ciświca;
 • w powiecie jarocińskim, w gminie Kotlin, miejscowość Kurcew.

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
 • przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

 

Na obszarze całego powiatu pleszewskiego, konińskiego i jarocińskiego, jako szczególnie narażonych na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszar wysokiego ryzyka) zakazuje się:

 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 • gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

 

Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. 

 

Źródło: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ubojnia gola
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
kojs skup bydła i trzody chlewnej
Polub nas na Facebooku