reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

Informator budowlany

Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.
FACEBOOK ijarocin.pl
Edukacja

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie - bo teoria zawsze idzie w parze z praktyką!

2021-04-09 08:04:00

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie jest organizacją, która na zasadach dobrowolności zrzesza rzemieślników, mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Jarocin, Żerków, Jaraczewo, gminy Kotlin. Warto też dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2002 r. przynależność do takiej organizacji jest obowiązkowa dla rzemieślników prowadzących szkolenie młodocianych pracowników.

 

Dziś jarociński Cech, którego geneza sięga 1953 roku, zrzesza blisko 250 firm, w tym 222 rzemieślników i 21 handlowców. Organizacja wspiera swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez doradztwo i pomoc z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, rozwoju prowadzonej działalności. Nadrzędnym jednak celem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie jest jednak promowanie nauki zawodu w rzemiośle na poziomie szkoły branżowej I stopnia wśród młodzieży kończącej szkołę podstawową. 

 

Jest to kształcenie dualne - połączenie kształcenia teoretycznego w szkole branżowej z kształceniem praktycznym w zakładzie pracy.

 

Obecnie w tym systemie, pracodawcy zrzeszeni w jarocińskim cechu szkolą około 500 uczniów, a na przestrzeni lat, od 1945 r. na podstawie danych wykazanych w rejestrach, zostało wyszkolonych ich około 11 tysięcy. W ramach uprawnień nadanych przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkoleniem uczniów w rzemiośle w ramach zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

Jaką wybrać szkołę?

 

Jakiego uczyć się zawodu ?

 

W celu dokonania słusznego wyboru w pierwszej kolejności należy poznać samego siebie poprzez określenie swoich:

  • zainteresowań - czyli znalezienie obszarów, które najbardziej nas interesują, co należy do ulubionych zajęć w wolnym czasie,
  • uzdolnień – wyróżniających, indywidualnych cech, które umożliwiają wykonanie danych czynności szybciej i lepiej, niż inne osoby, np. spostrzegawczość, inteligencja, wyobraźnia, zdolności matematyczne, językowe, plastyczne, literackie, interpersonalne, sportowe lub organizacyjne,
  • umiejętności – jeżeli ktoś nie potrafi określić swoich umiejętności, nie należy się tym martwić. W tej sytuacji należy zastanowić się, jakie umiejętności byłyby najbardziej pożądane oraz wynikają z indywidualnych cech, np. łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami, umiejętność doradzania, majsterkowania, naprawiania, pieczenia lub gotowania.

 

 

INFORMATOR ZAWODOWY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

Poza poznaniem swoich predyspozycji i zainteresowań warto również poznać zawody występujące na rynku pracy, w szczególności w obszarach najbardziej dla nas odpowiednich.

Dalszym krokiem przybliżającym do dokonania właściwego wyboru jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół w okolicy.

 

 

 

Informacje o nauce zawodu

 

 

Podjęcie nauki w małej rzemieślniczej firmie daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy.

Gwarantuje to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z firmą, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu w wymiarze od 2-3 dni pracy w tygodniu.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w zasadniczej szkole branżowej lub na kursie dokształcającym.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła szkołę podstawową,  jest w wieku pomiędzy 15, a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu.

 

 

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wynoszą: pierwszy rok nauki nie mniej niż 5%, drugi rok nauki nie mniej niż 6%, trzeci rok nauki nie mniej niż 7%. Faktyczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest w momencie podpisywania umowy i często jest wyższa, niż stawki minimalne.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.  W dalszej kolejności można kontynuować naukę w szkole średniej:  technikum  uzupełniającym  lub liceum dla dorosłych, a w dalszej  kolejności nawet studiować na uczelniach wyższych.

Z osobami, które nie ukończyły VIII klasy, wyjątkowo dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, ale wyłącznie w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, którego zakończeniem jest egzamin sprawdzający.

 

 

• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminów, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tytuł czeladnika, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Jest to przepustka do pracy nie tylko w Polsce, ale również w krajach UE. Kończąc szkołę branżową I stopnia, naukę można kontynuować w szkole branżowej II stopnia uzyskując tytuł technika w danym zawodzie i maturę. Dalej można kształcić się na studiach. Albo pracować i jednocześnie się uczyć. 

 

 

  • Kształcenie dualne =  teoria + praktyka

Kształcenie dualne to połączenie kształcenia teoretycznego na poziomie szkoły branżowej  z praktycznym odbywającym się z zakładach pracy. Celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu, zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Rzemiosło, jak i przemysł potrzebują obecnie dobrze przygotowanych kadr i tu swoja rolę wypełniają zakłady pracy prowadzące rzemieślnicze kształcenie dualne.

 

  • Zdobądź dobry zawód i wykonuj satysfakcjonującą pracę

Osoby, które chcą realizować swoje pasje i talenty powinni wybrać kształcenie zawodowe czyli szkołę branżową z praktykami w danym zakładzie pracy. Wybór szkoły branżowej I stopnia to przyspieszony kurs dorosłości.

Dzięki połączeniu nauki z pracą, w bardzo szybkim tempie młodzież uczy się  odpowiedzialności, przedsiębiorczości, efektywnej współpracy i przygotowania do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości.

 

 

  • Korzyści dla ucznia

- Nabywanie umiejętności

- Rozwój kompetencji zawodowych

- Uczenie się w naturalnych warunkach pracy

- Zapoznanie się z nowymi technologiami

- Zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy

- Zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu szkoły

- Zwiększenie swoich szans na zdanie egzaminu zawodowego

 

  • Korzyści dla firm

- Kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem firmy

- Wpływanie na treści i organizację kształcenia zawodowego

- Redukcja kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowej kadry

- Dbanie o stały dopływ kadry

- Budowanie dobrego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie organizuje wiele konkursów, spotkań, imprez, prezentacji, szkoleń czy projektów. Bierze udział w różnych przedsięwzięciach. Jest wsparciem dla uczniów oraz firm.

 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

ul. Wrocławska 12

tel. 62 747 23 22

e-mail: crrjarocin@wp.pl


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl
Fotorelacja


Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Motoinformator

Reklama lombardu w Jarocinie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Dni Karpia 2021